Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.16.44/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 listopada 2018 r. - Szentes / Komisja
(Sprawa T-830/17) 1

Służba publiczna - Urzędnicy - Zatrudnienie - Ogłoszenie o konkursie - Konkurs otwarty - Warunki dopuszczenia - Doświadczenie zawodowe - Decyzja komisji konkursowej o niedopuszczeniu kandydata do konkursu - Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - Zarzut niezgodności z prawem - Obowiązek uzasadnienie - Przeinaczenie informacji zawartych w zgłoszeniu - Oczywisty błąd w ocenie - Naruszenie ogłoszenia o konkursie

Język postępowania: francuski

(2019/C 16/53)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Gyula Szentes (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Moyse)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Mihaylova i B. Mongin, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 270 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji przewodniczącego komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/330/16 - Administratorzy w dziedzinie energii jądrowej (AD 7) z dnia 24 lutego 2017 r. o niedopuszczeniu skarżącego do kolejnego etapu tego konkursu, a po drugie, w razie potrzeby, decyzji Europejskiego Urzędu Naboru Kadr (EPSO) z dnia 29 września 2017 r. oddalającej jego zażalenie.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Gyula Szentes zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 63 z 19.2.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.