Dz.U.UE.C.2019.44.26/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2018 r. - Mouvement pour une Europe des nations et des libertés / Parlament
(Sprawa T-829/16) 1

Prawo instytucjonalne - Parlament Europejski - Decyzja uznająca niektóre wydatki partii politycznej za niekwalifikowalne do celu otrzymania dotacji za rok budżetowy 2015 - Prawo do dobrej administracji - Pewność prawa - Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 - Zakaz pośredniego finansowania krajowej partii politycznej

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/33)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat A. Varaut)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: C. Burgos i S. Alves, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2016 r. uznającej niektóre wydatki za niekwalifikowalne do celu otrzymania dotacji za rok budżetowy 2015.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Mouvement pour une Europe des nations et des libertés pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Parlament Europejski.
1 Dz.U. C 22 z 23.1.2017.