Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.152.31/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 marca 2018 r. - Kiosked / EUIPO - VRT (K)
(Sprawa T-824/16) 1

{Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Graficzny znak towarowy K - Wcześniejszy graficzny znak towarowy Beneluksu K - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

Język postępowania: angielski

(2018/C 152/37)

(Dz.U.UE C z dnia 30 kwietnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: Kiosked Oy Ab (Espoo, Finlandia) (przedstawiciel: adwokat L. Laaksonen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: M. Fischer, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również, interwenient przed Sądem: De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci P.Y. Thoumsin i E. Van Melkebeke)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 19 września 2016 r. (sprawa R 279/2016 4) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między VRT a Kiosked.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Kiosked Oy Ab pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz przez De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT).
1 Dz.U. C 22 z 23.1.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.