Dz.U.UE.C.2019.44.68

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 3 grudnia 2018 r. - Classic Media / EUIPO - Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)
(Sprawa T-811/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy CLASSIC DRIVER - Wcześniejszy słowny znak towarowy DRIVER - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust 1 lit. b|) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Skarga prawnie oczywiście bezzasadna

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 44/89)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Classic Media AG (Zug, Suisse) (przedstawiciel: adwokat A. Masberg).

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Fischer i D. Walicka, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Pirelli Tyre SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci T.M. Müller i F. Togo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 3 października 2017 r. (sprawa R 59/2017-4) dotycząca postępowania w sprawie sprzeciwu między Pirelli Tyre a Classic Media.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Classic Media AG zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 52 z 12.2.2018.