Sprawa T-81/20: Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. - Klose v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.33/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2020 r. - Klose/EUIPO (Przedstawienie prostokąta z trzema kolorowymi segmentami)
(Sprawa T-81/20) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego prostokąt z trzema kolorowymi segmentami - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2020/C 378/41)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Anne-Marie Klose (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat I. Seher)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Soder, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 grudnia 2019 r. (sprawa R 1955/2019-2) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego przedstawiającego prostokąt z trzema kolorowymi segmentami jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
Anne-Marie Klose zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 114 z 6.4.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.