Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 2 kwietnia 2020 r. - Barata / Parlament

(Sprawa T-81/18) 1

[Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Procedura certyfikacji - Postępowanie w sprawie awansu (2016) - Nieuwzględnienie na ostatecznej liście urzędników wybranych do celów programu szkoleniowego - Artykuł 45a regulaminu pracowniczego - Obowiązek uzasadnienia - Oczywisty błąd w ocenie - Równość traktowania - Prawo do obrony]

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/14)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: João Miguel Barata (Evere, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci G. Pandey, D. Rovetta i V. Villante)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. Steele i I. Terwinghe, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 270 TFUE żądanie zmierzające do stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 30 października 2017 r., na mocy której oddalono zażalenie skarżącego; po drugie, pisma z dnia 20 marca 2017 r. zawierającego opinię Wspólnego Komitetu ds. Procedury Poświadczania, w której zalecono, aby organ powołujący oddalił skargę skarżącego; po trzecie, pisma z dnia 14 lutego 2017 r., w którym powiadomiono skarżącego o jego wynikach i poinformowano go o sporządzeniu projektu listy zawierającej nazwiska siedmiu osób wybranych do celów programu szkoleniowego; po czwarte, pisma z dnia 8 grudnia 2016 r., w którym powiadomiono skarżącego o wynikach, jakie uzyskał w pierwszym etapie procedury certyfikacji w 2016 r.; po piąte, pisma z dnia 21 grudnia 2016 r., w którym poinformowano skarżącego o wyniku jego wniosku o ponowne rozpatrzenie; oraz po szóste, wewnętrznego ogłoszenia o naborze 2016/014 z dnia 7 października 2016 r., podanego do wiadomości personelu w dniu 20 października 2016.r, oraz całego projektu listy urzędników wybranych do wzięcia udziału w programie szkoleniowym.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) João Miguel Barata pokrywa koszty postępowania.
1 Dz.U. C 142 z 23.4.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.