Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.93.55/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 marca 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2018 r. - Dermatest / EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de)
(Sprawa T-801/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 93/70)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Körperpflegemitteln mbH (Münster, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci J. Bühling i D. Graetsch)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: D. Hanf i D. Walicka, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 września 2017 r. (sprawa R 524/2017-4) dotyczącą rejestracji oznaczenia graficznego ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Dermatest Gesellschaft für allergologische Forschung u. Vertrieb von Köperpflegemitteln mbH zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 42 z 5.2.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.