Sprawa T-8/20: Postanowienie Sądu z dnia 25 sierpnia 2020 r. - Republika Czeska v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.371.30/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 listopada 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 25 sierpnia 2020 r. - Republika Czeska / Komisja
(Sprawa T-8/20) 1

Język postępowania: czeski

(2020/C 371/35)

(Dz.U.UE C z dnia 3 listopada 2020 r.)

Prezes dziesiątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 77 z 9.3.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.