Sprawa T-782/21: Postanowienie Sądu z dnia 31 stycznia 2023 r. - EEA v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.104.44/4

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 marca 2023 r.

Postanowienie Sądu z dnia 31 stycznia 2023 r. - EEA/Komisja
(Sprawa T-782/21) 1

Język postępowania: angielski

(2023/C 104/68)

(Dz.U.UE C z dnia 20 marca 2023 r.)

Prezes czwartej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 73 z 14.02.2022 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.