Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.42

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - Café del Mar i in/EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)
(Sprawa T-772/17) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Graficzny unijny znak towarowy Café del Mar - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Zła wiara - Artykuł 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: hiszpański

(2019/C 305/50)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Café del Mar, SC (Sant Antoni de Portmany, Hiszpania), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) i Carlos Andrea González (Sant Josep de sa Talaia, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci F. Miazzetto i J. Gracia Albero)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Ramón Guiral Broto (Marbella, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat J. de Castro Hermida)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 4 września 2017 r. (sprawa R 1540/2015-5), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Café del Mar oraz J. Les Viamonte i C. Andreą Gonzálezem z jednej strony, a R. Guira-lem Brotem z drugiej strony.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 4 wrześni a 2017 r. (sprawa R 1540/2015-5).
2) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Café del Mar SC oraz José Les Viamonte i Carlosa Andreę Gonzáleza w postępowaniu przed Sądem.
3) Ramón Guiral Broto poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Café del Mar SC oraz José Les Viamonte i Carlosa Andreę González a w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.
1 Dz.U. C 22 z 22.1.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.