Sprawa T-764/14: European Dynamics Luksemburg i Evropaiki Dynamiki v. Komisja Europejska. - OpenLEX

Sprawa T-764/14: European Dynamics Luksemburg i Evropaiki Dynamiki v. Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.30.43/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 stycznia 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2016 r. - European Dynamics Luksemburg i Evropaïki Dynamiki/Komisja
(Sprawa T-764/14) 1

(Zamówienia publiczne na usługi - Procedura przetargowa - Pomoc techniczna, opracowanie i wdrożenie systemu do obsługi tranzytowych procedur celnych dla ASEAN (ACTS) - Odrzucenie oferty jednego z oferentów - Udzielenie zamówienia innemu oferentowi - Kryteria wyboru - Kryteria udzielenia zamówienia - Obowiązek uzasadnienia - oczywisty błąd w ocenie - Równość traktowania - Przejrzystość)

Język postępowania: grecki

(2017/C 030/46)

(Dz.U.UE C z dnia 30 stycznia 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: European Dynamics Luksemburg SA (Luksemburg, Luksemburg) i Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciele: początkowo adwokaci M. Sfyri i I. Ampazis, następnie M. Sfyri)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo S. Bartelt i A. Marcoulli, następnie S. Bartelt i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 5 września 2014 r. o odrzuceniu oferty złożonej przez skarżące w przetargu ograniczonym EuropeAid/135040/C/SER/MULTI, dotyczącym pomocy technicznej w opracowaniu skomputeryzowanego systemu do obsługi tranzytowych procedur celnych dla państw ASEAN (ACTS) i udzieleniu zamówienia innemu oferentowi.

Sentencja

1)
Skarga zostaje oddalona.
2)
European Dynamics Luxembourg SA i Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE zostają obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 26 z 26.1.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.