Sprawa T-752/14: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2014 r. - Combaro/Komisja. - OpenLEX

Sprawa T-752/14: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2014 r. - Combaro/Komisja.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.34.39/1

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lutego 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2014 r. - Combaro/Komisja
(Sprawa T-752/14)

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 034/46)

(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2015 r.)

Strony

Strona skarżąca: Combaro SA (Lozanna, Szwajcaria) (przedstawiciel: D. Ehle, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 16 lipca 2014 r. (REM 05/2013) dotyczącej oddalenia wniosku o umorzenie należności celnych przywozowych w wysokości 461 415,12 EUR,
-
obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżąca podnosi, że cła pobrane retrospektywnie w związku z przywozem tkanin lnianych z Łotwy w latach 1999 - 2002 powinny zostać umorzone na podstawie art. 239 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 302, s. 1) ze względu na wystąpienie szczególnych okoliczności. Jako szczególne okoliczności przytacza ona ciężkie naruszenia obowiązków przez łotewski urząd celny, ciężkie naruszenie obowiązków przez Komisję Europejską i OLAF oraz poważne zaniedbanie niemieckich organów celnych. Jej zdaniem okoliczności te nie wynikają z oczywistego niedbalstwa z jej strony.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.