Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.93.47/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 marca 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2018 r. - FV/Rada
(Sprawa T-750/16) 1

Służba publiczna - Urzędnicy - Artykuł 42c regulaminu pracowniczego - Skierowanie z urzędu na urlop w interesie służby - Równość traktowania - Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek - Oczywisty błąd w ocenie - Odpowiedzialność

Język postępowania: francuski

(2019/C 93/57)

(Dz.U.UE C z dnia 11 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: FV (przedstawiciele: adwokaci, początkowo L. Levi i A. Tymen, następnie L. Levi)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i R. Meyer, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Troupiotis i J. A. Steele, pełnomocnicy); Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE zmierzająca, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji Rady z dnia 8 grudnia 2015 r. o skierowaniu skarżącej na urlop w interesie służby na podstawie art. 42c Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej oraz, w razie potrzeby, decyzji z dnia 19 lipca 2016 r. oddalającej złożone przez skarżącą zażalenie, a po drugie, do uzyskania naprawienia szkody, jaką skarżąca poniosła w swej ocenie.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 8 grudnia 2015 r., mocą której FV została skierowana na urlop w interesie służby
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez FV.
4) Parlament Europejski i Komisja Europejska pokrywają każdy własne koszty postępowania.
1 Dz.U. C 6 z 9.1.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.