Sprawa T-746/19: Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2021 r. - GY v. EBC.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.320.37/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 sierpnia 2021 r.

Wyrok Sądu z dnia 30 czerwca 2021 r. - GY / EBC
(Sprawa T-746/19) 1

[Służba publiczna - Personel EBC - Wynagrodzenie - Dodatek na gospodarstwo domowe - Zmiana warunków zatrudnienia - Oddalenie wniosku w odniesieniu do 2019 r. - Zarzut niezgodności z prawem - Równość traktowania - Brak środków przejściowych]

Język postępowania: angielski

(2021/C 320/41)

(Dz.U.UE C z dnia 9 sierpnia 2021 r.)

Strony

Strona skarżąca: GY (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Champetier)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. von Lindeiner i D. Nessaf, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Żądanie, na podstawie art. 270 TFUE i art. 50a statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stwierdzenia nieważności decyzji EBC z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie odmowy przyznania stronie skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe w 2019 r.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 28 stycznia 2019 r. w zakresie, w jakim odmówiono w niej przyznania GY dodatku na gospodarstwo domowe w 2019 r.

2) EBC zostaje obciążony kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 36 z 3.2.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.