Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.103.46

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 marca 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2018 r. - ZZ / EBC
(Sprawa T-741/18)

Język postępowania: angielski

(2019/C 103/61)

(Dz.U.UE C z dnia 18 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: M. Demetriou, QC, D. Piccinin, barrister, E. Poulton, L. Carlisle i R. Molesworth, solicitors)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji EBC z dnia 10 października 2018 r. dotyczącej planowanego nabycia przez stronę skarżącą znacznego pakietu akcji Banku A (ECB-SSM-2018-LV-2);
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący braku wykazania, że kontakty strony skarżącej z właściwymi organami nie były wystarczająco przejrzyste.
- Strona skarżąca podnosi, że dowód, na jakim opiera się EBC w zaskarżonej decyzji, nie stanowi i nie daje odpowiedniej podstawy dla ustaleń EBC co do tego, że strona skarżąca nie działała w sposób przejrzysty, co mogłoby podważać jej uczciwość.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia prawa poprzez uznanie, że niezmierzające do naruszenia prawa kontakty strony skarżącej z podmiotem trzecim poddają w wątpliwość uczciwość strony skarżącej.
- Strona skarżąca podnosi, że EBC naruszył prawo poprzez ustalenie, że kontakty strony skarżącej z podmiotem trzecim poddają w wątpliwość jej uczciwość w sytuacji, w której EBC uznaje, iż strona skarżąca nie wiedziała o żadnych nadużyciach ze strony tego podmiotu trzeciego w czasie i w okolicznościach, w których strona skarżąca była niewinną ofiarą tego nadużycia.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.