Dz.U.UE.C.2019.54.33

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2018 r. - Siberia Oriental / CPVO (Siberia)
(Sprawa T-737/18)

Język postępowania: angielski

(2019/C 54/48)

(Dz.U.UE C z dnia 11 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Siberia Oriental BV ('t Zand, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat T. Overdijk)

Strona pozwana: Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

Dane dotyczące postępowania przed CPVO

Sporne wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin: wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin nr EU0404 ("Siberia" odmiana Lilium L.)

Zaskarżona decyzja: Decyzja Izby Odwoławczej CPVO z dnia 15 października 2018 r. w sprawie A 009/2017

Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- nakazanie CPVO zmiany daty wygaśnięcia w rejestrze na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych;
- Naruszenie rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 lub jakiegokolwiek przepisu prawnego dotyczącego jego stosowania, w tym Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.