Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2020 r. - ViaSat / Komisja

(Sprawa T-734/17) 1

[Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Operator systemów satelitarnej komunikacji ruchomej - Dokumenty przekazane Komisji przez kandydata wybranego w ramach postępowania przetargowego - Wyraźna i dorozumiana odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej - Nadrzędny interes publiczny - Odmowa częściowego dostępu]

Język postępowania: angielski

(2020/C 175/12)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: ViaSat, Inc. (Carlsbad, Kalifornia, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: J. Ruiz Calzado, L. Marco Perpiñà, P. de Bandt i M. Gherghinaru, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Delaude i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Inmarsat Ventures Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: C. Spontoni, B. Amory, É. Barbier de La Serre, adwokaci, i A. Howard, barrister)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji Komisji oddalającej ponowny wniosek skarżącej z dnia 10 lipca 2017 r. o udzielenie dostępu do wszystkich informacji przekazanych przez Inmarsat plc, Inmarsat Ventures lub jej spółki zależne w związku z ich udziałem w postępowaniu przetargowym Unii Europejskiej, które doprowadziło do wydania decyzji Komisji 2009/449/WE z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS) (Dz.U. 2009, L 149, s. 65), oraz do wszelkiej wymiany informacji w tym przedmiocie między Inmarsat i Komisją, oraz nieważności decyzji Komisji C(2018) 180 final z dnia 11 stycznia 2018 r. odmawiającej dostępu do tych informacji.

Sentencja

1) Umarza się postępowanie w sprawie zgodności z prawem dorozumianej decyzji Komisji Europejskiej oddalającej ponowny wniosek skarżącej z dnia 10 lipca 2017 r. o udzielenie dostępu do wszystkich informacji przekazanych przez Inmarsat plc, Inmarsat Ventures lub jej spółki zależne w związku z ich udziałem w postępowaniu przetargowym Unii Europejskiej, które doprowadziło do wydania decyzji Komisji 2009/449/WE z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie selekcji operatorów ogólnoeuropejskich systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS), oraz do wszelkiej wymiany informacji w tym przedmiocie między Inmarsat i Komisją.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) ViaSat, Inc. zostaje obciążona trzema czwartymi własnych kosztów oraz trzema czwartymi kosztów poniesionych przez Komisję i przez Inmarsat Ventures.
4) Komisja zostaje obciążona jedną czwartą własnych kosztów oraz jedną czwartą kosztów poniesionych przez par ViaSat i przez Inmarsat Ventures.
1 Dz.U. C 22 z 22.1.2018.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.