Sprawa T-731/21: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 stycznia 2022 r. - Společnost pro eHealth databáze v. Komisja Europejska - OpenLEX

Sprawa T-731/21: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 stycznia 2022 r. - Společnost pro eHealth databáze v. Komisja Europejska

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.119.49/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2022 r.

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 24 stycznia 2022 r. - Společnost pro eHealth databáze/Komisja
(Sprawa T-731/21)

[Środek tymczasowy - Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007 - 2013) - Odzyskanie wypłaconych kwot - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru]

Język postępowania: czeski

(2022/C 119/70)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: Společnost pro eHealth databáze, a.s. (Praga, Republika Czeska) (przedstawiciel: adwokat P. Konečný)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Estrada de Sola, B. Araujo Arce i J. Hradil, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparty na art. 278 i 279 TFUE wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2021) 6597 final z dnia 2 września 2021 r. dotyczącej odzyskania od skarżącej sumy 861 263 EUR wraz z odsetkami za opóźnienie oraz określonej kwoty za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia 1 października 2021 r.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.