Sprawa T-73/04: Carbone-Lorraine v. Komisja Wspólnot Europejskich.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.301.31/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2008 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 października 2008 r. - Carbone-Lorraine przeciwko Komisji

(Sprawa T-73/04)(1)

(Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek produktów na bazie węgla i grafitu mających zastosowanie w branży elektrycznej i mechanicznej - Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien - Waga i czas trwania naruszenia - Okoliczności łagodzące - Współpraca w toku postępowania administracyjnego - Zasada proporcjonalności - Zasada równego traktowania)

(2008/C 301/48)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2008 r.)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Le Carbone-Lorraine (Courbevoie, Francja) (przedstawiciele: początkowo A. Winckler i I. Simic, następnie A. Winckler i H. Kanellopoulos, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre i É. Gippini Fournier, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2004/420/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa C.38.359 - Produkty na bazie węgla i grafitu mające zastosowanie w branży elektrycznej i mechanicznej), a posiłkowo, wniosek o uchylenie lub obniżenie grzywny nałożonej na mocy tej decyzji na skarżącą.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Le Carbone-Lorraine zostaje obciążona kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.