Dz.U.UE.C.2019.44.43/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. - The Vianel Group/EUIPO - Viania Dessous (VIANEL)
(Sprawa T-724/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską - Słowny znak towarowy VIANEL - Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy VIANIA - Względna podstawa odmowy rejestracji - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2019/C 44/53)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: The Vianel Group LLC (Dover, Delaware, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat V. Perrichon)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: P. Sipos i D. Walicka, pełnomocnicy). Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Viania Dessous GmbH (Mössingen, Niemcy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 14 lipca 2017 r. (sprawa R 285/2017-5), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Viania Dessous a The Vianel Group

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) The Vianel Group LLC zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w postępowaniu przed Sądem.
1 Dz.U. C 13 z 15.1.2018.