Sprawa T-720/21: Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2021 r. - G.J. Riedel/EUIPO - Brew Dog (Punk)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.11.35

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 10 listopada 2021 r. - G.J. Riedel/EUIPO - Brew Dog (Punk)
(Sprawa T-720/21)

Język skargi: angielski

(2022/C 11/48)

(Dz.U.UE C z dnia 10 stycznia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: G.J. Riedel GmbH (Kufstein, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat D. Terheggen)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Brew Dog plc (Ellon, Zjednoczone Królestwa)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską słownego znaku towarowego Punk - rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską nr 1 365 577

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie R 291/2020-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.