Sprawa T-72/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lipca 2006 r. - Deutsche Telekom przeciwko OHIM (Telekom Global Net).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.178.40/4

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 lipca 2006 r.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lipca 2006 r. - Deutsche Telekom przeciwko OHIM (Telekom Global Net)

(Sprawa T-72/05)(1)

(2006/C 178/74)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 29 lipca 2006 r.)

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 115 z 14.5.2005

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.