Sprawa T-714/20: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2022 r. - Ovsyannikov v. Rada Unii Europejskiej - OpenLEX

Sprawa T-714/20: Wyrok Sądu z dnia 26 października 2022 r. - Ovsyannikov v. Rada Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.7.24

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 października 2022 r. - Ovsyannikov/Rada
(Sprawa T-714/20) 1

[Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Środki ograniczające przyjęte ze względu na działania podważające państwowość Ukrainy lub jej zagrażające - Zamrożenie środków finansowych - Ograniczenia w zakresie wjazdu na terytorium państw członkowskich - Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych - Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie - Błąd w ocenie]

Język postępowania: hiszpański

(2023/C 7/30)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov (Moskwa, Rosja) (przedstawiciele: adwokaci J.L. Iriarte Ángel i E. Delage González)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: H. Marcos Fraile, S. Sáez Moreno i A. Antoniadis, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżący wnosi o stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji Rady (WPZIB) 2020/1269 z dnia 10 września 2020 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. 2020, L 298, s. 23) i rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2020/1267 z dnia 10 września 2020 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. 2020, L 298, s. 1), po drugie, decyzji Rady (WPZiB) 2021/448 z dnia 12 marca 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. 2021, L 87, s. 35) i rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2021/446 z dnia 12 marca 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. 2021, L 87, s. 19), po trzecie, decyzji Rady (WPZiB) 2021/1470 z dnia 10 września 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. 2021, L 321, s. 32) i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1464 z dnia 10 września 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. 2021, L 321, s. 1) i po czwarte, decyzji Rady (WPZIB) 2022/411 z dnia 10 marca 2022 r. dotycząca zmiany decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. 2022, L 84, s. 28) i rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/408 z dnia 10 marca 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. 2022, L 84, s. 2) w zakresie, w jakim w tych aktach prawnych utrzymano jego nazwisko w wykazach załączonych do tych aktów.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Rady (WPZIB) 2020/1269 z dnia 10 września 2020 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2020/1267 z dnia 10 września 2020 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, decyzji Rady (WPZiB) 2021/448 z dnia 12 marca 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2021/446 z dnia 12 marca 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, decyzji Rady (WPZiB) 2021/1470 z dnia 10 września 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi, rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1464 z dnia 10 września 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, decyzji Rady (WPZIB) 2022/411 z dnia 10 marca 2022 r. dotycząca zmiany decyzji 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi, rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2022/408 z dnia 10 marca 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających w zakresie, w jakim nazwisko Dmitry'ego Vladimirovicha Ovsyannikova utrzymano w wykazie osób, podmiotów i organów, do których mają zastosowanie środki ograniczające.

2) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez D.V. Ovsyannikova, w tym koszty związane z postępowaniem w przedmiocie środków tymczasowych.

1 Dz.U. C 44 z 8.2.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.