Dz.U.UE.C.2019.44.64

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

Postanowienie Sądu z dnia 14 listopada 2018 r. - Spinoit / Komisja i in.
(Sprawa T-711/17) 1

Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie - Akt wydany przez szefa delegatury Unii w Algierii w ramach zamówienia publicznego na usługi - Decyzja w sprawie wniosku o zastąpienie skarżącego na stanowisku eksperta - Rozwiązanie umowy między spółką będąca wykonawcą a skarżącym wskutek tej decyzji - Brak statusu strony pozwanej - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Brak wystarczająco istotnego naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom - Związek przyczynowy - Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna

Język postępowania: francuski

(2019/C 44/83)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lutego 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Bernard Spinoit (Charleroi, Belgia) (pciel: H. Hansen, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: A. Aresu, pełnomocnik), Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt i R. Spac, pełnomocnicy), Delegatura Unii Europejskiej w Algierii

Przedmiot

Pop pierwsze, złożony na podstawie art. 263 TFUE wniosek o stwierdzenie nieważności pisma z dnia 3 sierpnia 2017 r. zawierającego wniosek o zastąpienie skarżącego na stanowisku eksperta w ramach umowy o świadczenie usług, a po drugie, złożony na podstawie art. 268 TFUE wniosek o naprawienie szkody poniesionej przez skarżącego wskutek tej decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Bernard Spinoit zostaje obciążony kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 13 z 15.1.2018.