Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.122.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2019 r. - BMC/Komisja i Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2"
(Sprawa T-71/19)

Język postępowania: włoski

(2019/C 122/27)

(Dz.U.UE C z dnia 1 kwietnia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: BMC Srl (Medicina, Włochy) (przedstawiciele: S. Dindo i L. Picotti, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska i Wspólne Przedsięwzięcie "Czyste Niebo 2"

Żądania strony skarżącej

Skarżąca wnosi do Sądu o stwierdzenie nieważności decyzji jednostki "Czyste Niebo 2" z dnia 6 grudnia 2018 r. potwierdzającej decyzję z dnia 10 października 2018 r., na mocy której "Czyste Niebo 2" uznało za niemożliwy do sfinansowania wniosek nr 831874 złożony w związku z zaproszeniem do składania wniosków H2020-CS2-CFP08-2018-01 dotyczących systemu wentylacji wyciągowej dla silników oraz systemów przeciwoblodzeniowych dla łopatek obrotowych.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca zgłosiła swój udział w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków H2020-CS2- Fp08-2018-01 (Clean Sky 2 Call for proposals 08) organizowane przez "Czyste Niebo 2" (program Czyste Niebo 2), którego przedmiotem był rozwój systemu wentylacji wyciągowej dla silników oraz systemów przeciwoblodzeniowych dla łopatek obrotowych (integrating a removable anti-ice system).

Skarżąca twierdzi, że jest jedynym przedsiębiorstwem na świecie, które w chwili obecnej posiada rozwiązanie problemu bezpieczeństwa lotu śmigłowca w warunkach oblodzenia.

W tym zakresie stwierdzone zostało, że chociaż zaproszenie do składania wniosków dotyczyło właśnie wniosków odnoszących się do rozwoju systemów przeciwoblodzeniowych, Clean Sky 2 (a w szczególności jednostka wyznaczona do rozpatrywania wniosków) uznała, że wniosek skarżącej nie osiągnął progu przewidzianego w zaproszeniu.

Decyzja ta jest obarczona wadą z uwagi na naruszenie zasad proceduralnych z następujących powodów:

1. Naruszenie art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 zatytułowanego "Kryteria wyboru i przyznania dotacji" (również w ramach przyznania ocen pośrednich w odniesieniu do kryteriów przewidzianych w przepisie), oraz obowiązku uzasadnienia, o którym mowa w art. 296 TFUE i art. 41 Karty praw podstawowych.
2. Wystąpienie w niniejszym przypadku nadużycia władzy z uwagi na przyznanie każdemu z trzech kryteriów punktacji (pośredniej), nieprzewidzianej w skali ocen mającej zastosowanie do przedkładanych wniosków.
3. Wystąpienie w niniejszym przypadku nadużycia władzy z uwagi na nienależyte przeprowadzenie dochodzenia i zniekształcenie faktów, w szczególności z uwagi na to, że nie została zapewniona realizacja celów, jakie powinien realizować odnośny akt.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.