Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.41

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. - MAN Truck & Bus/EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
(Sprawa T-698/17) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MANDO - Wcześniejsze graficzne, międzynarodowe i krajowy, znaki towarowe MAN - Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy Man - Względna podstawa odmowy rejestracji - Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2017/1001)

Język postępowania: angielski

(2019/C 305/49)

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: MAN Truck & Bus (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Röhl)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: początkowo J. Ivanauskas i D. Walicka, następnie J. Ivanauskas i H. O'Neill, pełnomocnicy)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Korea Południowa) (przedstawiciele: adwokaci M.R. Hirsch i C. de Haas)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 lipca 2017 r. (sprawa R 1919/2016-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Man Truck & Bus a Halla Holdings.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 13 lipca 2017 r. (sprawa R 1919/2016-1) w zakresie, w jakim stwierdzono w niej brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku słownego znaku towarowego MANDO i wcześniejszego graficznego znaku towarowego MAN objętego rejestracją międzynarodową nr 863 418.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Każda ze stron pokrywa własne koszty.
1 Dz.U. C 437 z 18.12.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.