Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.25.61/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 26 listopada 2018 r. - Werner/EUIPO - Merck (fLORAMED)
(Sprawa T-695/18)

Język skargi: niemiecki

(2019/C 25/79)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Stefan Werner (Baldham, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat T. Büttner)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Merck KGaA (Darmstadt, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego fLORAMED - zgłoszenie nr 15 336 639

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 17 września 2018 r. w sprawie R 197/2018-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, jak również decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 24 listopada 2017 r. o odrzuceniu zgłoszenia znaku towarowego dla wszystkich objętych nim towarów oraz uwzględnieniu sprzeciwu strony wnoszącej sprzeciw z dnia 7 października 2016 r.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.