Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.35.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2018 r. - Montanari/ESDZ
(Sprawa T-692/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 35/33)

(Dz.U.UE C z dnia 28 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Marco Montanari (Reggio nell'Emilia, Włochy) (przedstawiciele: A. Champetier i S. Rodrigues, adwokaci)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- uznanie skargi za dopuszczalną i zasadną;
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji odmawiającej skarżącemu w całości lub w części dostępu do przedmiotowego dokumentu;
- obciążenie pozwanej wszystkimi kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga dotyczy decyzji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z dnia 24 października 2018 r. odmawiającej skarżącemu dostępu do sprawozdania z dnia 29 lipca 2017 r. sporządzonego po zakończeniu misji mediacyjnej prowadzonej przez kierownika wydziału "Wsparcie misji".

Na poparcie skargi skarżący podnosi trzy zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia rozporządzenia 1049/2001, art. 15 ust. 3 TFUE i art. 42 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności skarżący twierdzi, że publiczny dostęp do dokumentów instytucji stanowi zasadę prawną, a możliwość odmowy dostępu stanowi wyjątek. Tymczasem wyjątki przewidziane w art. 4 rozporządzenia 1049/2001, na które powołuje się Europejska Służba Działań Zewnętrznych, nie mogą uzasadniać odmowy dostępu do dokumentów z tego względu, że przesłanki przewidziane w rzeczonym artykule nie są spełnione.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 296 TFUE i art. 41 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w zakresie, w jakim zaskarżone decyzje są obarczone brakiem uzasadnienia lub niewystarczającym uzasadnieniem.
3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia zasady proporcjonalności.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.