Dz.U.UE.C.2019.25.59/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2018 r. - Pilatus Bank / EBC
(Sprawa T-687/18)

Język postępowania: angielski

(2019/C 25/76)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Pilatus Bank plc (Ta'Xbiex, Malta) (przedstawiciele: adwokaci O. Behrends, M. Kirchner i L. Feddern)

Strona pozwana: EBC

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji EBC z dnia 10 września 2018 r., zgodnie z którą wszystkie komunikaty Pilatus Bank plc do EBC muszą być przedkładane za pośrednictwem "Właściwej Osoby" lub zawierać w załączniku potwierdzenie "Właściwej Osoby";
- obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dziewięć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy dotyczący braku jakiejkolwiek podstawy prawnej w prawie krajowym lub Unii dla decyzji EBC.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia przez EBC materialnoprawnych i proceduralnych praw strony skarżącej przysługujących jej na podstawie rozporządzenia w sprawie jednolitego mechanizmu nadzorczego, karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz praworządności, w szczególności prawa dostępu do akt, prawa do odwołania, prawa do bycia reprezentowanym przez doradcę zewnętrznego oraz prawa do poufności informacji wymienianych z doradcą.
3. Zarzut trzeci dotyczący naruszenia przez EBC przysługującego stronie skarżącej prawa do skutecznego środka prawnego.
4. Zarzut czwarty dotyczący naruszenia przez EBC zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i zasady pewności prawa.
5. Zarzut piąty dotyczący naruszenia przez EBC zasady proporcjonalności.
6. Zarzut szósty dotyczący dopuszczenia się przez EBC nadużycia uprawnień.
7. Zarzut siódmy dotyczący naruszenia przez EBC wymogu odpowiedniego uzasadnienia decyzji.
8. Zarzut ósmy dotyczący naruszenia przez EBC przysługującego stronie skarżącej prawa do bycia wysłuchaną.
9. Zarzut dziewiąty dotyczący naruszenia przez EBC zasady, zgodnie z która nie można powoływać się na swoje własne uchybienie (zasady nemo auditur).