Sprawa T-684/21: Wyrok Sądu z dnia 15 lutego 2023 r. - Mostostal v. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) - Polimex - Mostostal

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.127.34/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.

Wyrok Sądu z dnia 15 lutego 2023 r. - Mostostal/EUIPO - Polimex - Mostostal (MOSTOSTAL)
(Sprawa T-684/21) 1
[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy MOSTOSTAL - Obowiązek uzasadnienia - Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001]

Język postępowania: angielski

(2023/C 127/41)

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mostostal S.A. (Warszawa, Polska) (przedstawiciele: C. Saettel i K. Krawczyk, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: J. Crespo Carrillo, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Polimex - Mostostal S. A. (Warszawa) (przedstawiciele: J. Kubalski, K. Szczudlik i M. Hyży, adwokaci)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 30 lipca 2021 r. (sprawa R 2508/2019-5).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 30 lipca 2021 r. (sprawa R 2508/2019-5).

2) EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Mostostal S.A.

3) Polimex - Mostostal S.A. pokrywa własne koszty.

1 Dz.U. C 2 z 3.1.2022.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.