Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.82.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 marca 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2018 r. - Krka / Komisja
(Sprawa T-684/14) 1

Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek peryndoprylu, leku stosowanego w chorobach układu krążenia (oryginalnego, jak również generycznego) - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE - Polubowne rozstrzyganie sporów patentowych - Umowa licencyjna - Umowa o nabycie technologii - Ograniczenie konkurencji ze względu na cel - Ograniczenie konkurencji ze względu na skutek - Zachowanie równowagi pomiędzy prawem konkurencji a prawem patentowym

Język postępowania: angielski

(2019/C 82/30)

(Dz.U.UE C z dnia 4 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Słowenia) (przedstawiciele: T. Ilešič i M. Kocmut, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castilla Contreras, B. Mongin i C. Vollrath, pełnomocnicy, wspierani przez D. Baileya, barrister)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Komisji C(2014) 4955 final z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 101 i 102 TFUE [sprawa AT.39612 - Peryndopryl (spółka Servier)] w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżącej.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność art. 4 decyzji Komisji Europejskiej C(2014) 4955 final z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 101 i 102 TFUE [sprawa AT.39612 - Peryndopryl (spółka Servier)] w zakresie, w jakim Komisja stwierdziła w nim, że Krka Tovarna Zdravil d.d. uczestniczyła w porozumieniach, o których mowa w tym artykule.
2) Stwierdza się nieważność art. 7 ust. 4 lit. a) decyzji C(2014) 4955 final.
3) Stwierdza się nieważność art. 8 i 9 decyzji C(2014) 4955 final w zakresie, w jakim dotyczą Krka Tovarna Zdravil.
4) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 431 z 1.12.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.