Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.82.26/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 marca 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2018 r. - Mylan Laboratories i Mylan / Komisja
(Sprawa T-682/14) 1

Konkurencja - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Rynek peryndoprylu, leku stosowanego w leczeniu chorób układu krążenia (w wersji oryginalnej i generycznej) - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 i 102 TFUE - Porozumienie w sprawie polubownego rozstrzygania sporów patentowych - Potencjalna konkurencja - Ograniczenie konkurencji ze względu na cel - Pogodzenie prawa konkurencji z prawem patentowym - Przypisanie zachowania noszącego znamiona naruszenia - Grzywny

Język postępowania: angielski

(2019/C 82/29)

(Dz.U.UE C z dnia 4 marca 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Mylan Laboratories Ltd. (Hyderabad, Indie) i Mylan Inc. (Canonsburg, Pensylwania, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: S. Kon, C. Firth i C. Humpe, solicitors)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo F. Castilla Contreras, T. Vecchi i B. Mongin, następnie F. Castilla Contreras, B. Mongin i C. Vollrath, pełnomocnicy, wspierani przez S. Kingston, barrister)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie zmierzające, tytułem głównym, do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2014) 4955 wersja ostateczna z dnia 9 lipca 2014 r. dotyczącej postępowania przewidzianego w art. 101 i 102 TFUE [sprawa AT.39612 Peryndopryl (Servier)] w zakresie, w jakim dotyczy ona skarżących i, tytułem ewentualnym, do stwierdzenia nieważności grzywny nałożonej na skarżące na mocy rzeczonej decyzji, względnie obniżenia jej wysokości.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Mylan Laboratories Ltd. i Mylan, Inc. zostają obciążone kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 431 z 1.12.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.