Dz.U.UE.C.2019.25.51

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2018 r. - Vattenfall Europe Nuclear Energy / Komisja
(Sprawa T-674/18)

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 25/66)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Vattenfall Europe Nuclear Energy (Hamburg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci U. Karpenstein i R. Sangi)

Strona pozwana: s

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności pisma Komisji Europejskiej z dnia 4 lipca 2018 r. w postępowaniu w sprawie pomocy państwa SA.51169 (2018/PN) - 16. Atomgesetz-Änderungsgesetz (16. ustawa o zmianie ustawy o energii atomowej, "16. AtG-Novelle");
- obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi następujące zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 107 ust. 1 TFUE (w związku z art. 108 ust. 3 TFUE)
- Skarżąca twierdzi, że zaskarżone pismo narusza art. 107 ust. 1 w związku z art. 108 ust. 3 TFUE, ponieważ - jeżeli miałoby być wiążące - zwalnia krajową ustawę o odszkodowaniach z obowiązku zgłoszenia pomocy państwa, chociaż na mocy tej ustawy konkurent skarżącej, który zgodnie z wyrokiem Bundesverfassungsgericht (federalnego trybunału konstytucyjnego) nie jest uprawniony do odszkodowania, uzyskuje selektywną korzyść ze środków państwowych.
2. Zarzut drugi dotyczący naruszenia art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 1
- Skarżąca twierdzi, że w wypadku gdy państwo członkowskie uważa, że wprowadzony przezeń środek nie stanowi pomocy państwa, rozporządzenie 2015/1589 przewiduje przyjęcie formalnej decyzji na podstawie art. 288 TFUE, jeżeli na podstawie wstępnego badania Komisja stwierdzi, że zgłoszony środek nie stanowi pomocy państwa. Zaskarżone pismo narusza te wymogi.
1 Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2015, L 248, s.9).