Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.381.61/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

Postanowienie Sądu z dnia 2 września 2015 r. - SEA/Komisja
(Sprawa T-674/14) 1

Język postępowania: włoski

(2015/C 381/84)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2015 r.)

Prezes czwartej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 388 z 3.11.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.