Sprawa T-67/16: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2016 r. - fleur ami/EUIPO - 8 Seasons Design (Lamps).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.111.39/2

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2016 r.

Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2016 r. - fleur ami/EUIPO - 8 Seasons Design (Lamps)
(Sprawa T-67/16)

Język skargi: niemiecki

(2016/C 111/48)

(Dz.U.UE C z dnia 29 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: fleur ami GmbH (Willich, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat B. Potthoff)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: 8 Seasons Design GmbH (Eschweiler, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający: Strona skarżąca

Przedmiotowy sporny wzór: Wzór wspólnotowy "Lamps" - wzór wspólnotowy nr 2 252 213-0002

Zaskarżona decyzja: Decyzja Trzeciej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie R 2164/2014-3

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

-
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
-
tytułem żądania ewentualnego nakazanie przesłuchania;
-
obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

-
Naruszenie art. 6 rozporządzenia nr 6/2002.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.