Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.16.58/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2018 r. - Pinto Teixeira / ESDZ
(Sprawa T-667/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 16/69)

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: José Manuel Pinto Teixeira (Oeiras, Portugalia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin) Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o: orzeczenie,

- stwierdzenia nieważności odmownej decyzji organu powołującego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia działalności zawodowej poza instytucją na podstawie art. 16 regulaminu pracowniczego;
- obciążenia ESDZ kosztami postępowania oraz zasądzenia od niej kwoty 10 000 EUR z tytułu doznanej krzywdy.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 16 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej, ponieważ zaskarżona decyzja została wydana po upływie trzydziestu dni roboczych od otrzymania jego oświadczenia o zamiarze podjęcia przez niego działalności zawodowej po zakończeniu służby.
2. Zarzut drugi dotyczący oczywistych błędów w ocenie powodujących niezgodność z prawem zaskarżonej decyzji, ponieważ rozpatrywana działalność oczywiście nie miała związku z pracą wykonywaną przez niego przez ostatnie trzy lata służby, ani nie była niezgodna z interesami ESDZ.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.