Sprawa T-665/22: Skarga wniesiona w dniu 1 listopada 2022 r. - SkinIdent/EUIPO - Beiersdorf (NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.472.49/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 grudnia 2022 r.

Skarga wniesiona w dniu 1 listopada 2022 r. - SkinIdent/EUIPO - Beiersdorf (NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10)
(Sprawa T-665/22)

Język skargi: niemiecki

(2022/C 472/57)

(Dz.U.UE C z dnia 12 grudnia 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: SkinIdent AG (Freienbach, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat U. Hildebrandt)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Beiersdorf AG (Hamburg, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy NIVEA SKIN-IDENTICAL Q10 - zgłoszenie nr 18 041 739

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie R 1499/2021-5

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz uchylenie decyzji Wydziału Sprzeciwów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie B 3 091 527;

- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

- Naruszenie art. 8 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.