Dz.U.UE.C.2019.25.47

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2018 r. - Nissin Foods Holdings / EUIPO - The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)
(Sprawa T-663/18)

Język skargi: angielski

(2019/C 25/61)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Nissin Foods Holdings Co. Ltd (Osaka, Japonia) (przedstawiciele: S. Malynicz, QC, G. Messenger, barrister, oraz K. Gilbert i G. Lodge, solicitors)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: The GB Foods, SA (L'Hospitalet de Llobregat, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy Soba JAPANESE FRIED NOODLES w kolorach czerwonym, czarnym, szarym i białym - unijny znak towarowy nr 9 377 904

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie R 111/2018-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO i drugiej strony w postępowaniu przed izbą odwoławczą kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.