Sprawa T-658/11: Skarga wniesiona w dniu dnia 20 grudnia 2011 r. - Komisja przeciwko OHIM - Ten ewiv (TEN).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.98.22/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 2012 r.

Skarga wniesiona w dniu dnia 20 grudnia 2011 r. - Komisja przeciwko OHIM - Ten ewiv (TEN)

(Sprawa T-658/11)

(2012/C 98/36)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2012 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: adwokaci A. Berenboom, A. Joachimowicz i M. Isgour oraz J. Samnadda i F. Wilman, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą by również: Ten ewiv (Rösrath-Hoffnungstahl, Niemcy)

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 11 października 2011 r. w sprawie R 5/2011-4;
unieważnienie z tego względu prawa do wspólnotowego znaku towarowego nr 6750574 zarejestrowanego w dniu 5 lutego 2009 r. przez Ten ewiv dla klas 12, 37 i 39; oraz
obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy będący przedmiotem wniosku o unieważnienie prawa do znaku: graficzny znak towarowy "TEN" w kolorach "niebieskim, żółtym, czarnym" dla towarów i usług z klas 12, 37 i 39 - rejestracja wspólnotowego znaku towarowego nr 6750574

Właściciel wspólnotowego znaku towarowego: Ten ewiv

Strona wnosząca o unieważnienie prawa do wspólnotowego znaku towarowego: strona skarżąca

Uzasadnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku: strona wnosząca o unieważnienie prawa do znaku uzasadniła swój wniosek bezwzględnymi podstawami określonymi w art. 52 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 lit. c) i h) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009

Decyzja Wydziału Unieważnień: oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania

Podniesione zarzuty: zaskarżona decyzja narusza art. 7 ust. 1 lit. h) rozporządzenia Rady nr 207/2009 w związku z art. 6 ter ust. 1 konwencji paryskiej w zakresie, w jakim został zarejestrowany wspólnotowy znak towary, choć jego rejestracja objęta jest zakazem ustanowionym w tych przepisach. Zaskarżona decyzja narusza także art. 7 ust. 1 lit. g) w zakresie, w jakim taka rejestracja wprowadzałaby w błąd odbiorców, skłaniając ich do uznania, że towary i usługi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, są zatwierdzone lub aprobowane przez Unię Europejską lub którąś z jej instytucji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.