Dz.U.UE.C.2019.25.45

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 października 2018 r. - Aupicon i in./ESDZ
(Sprawa T-655/18)

Język postępowania: francuski

(2019/C 25/58)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Delphine Aupicon (Gaborone, Botswana) i dziesięciu innych skarżących (przedstawiciel: adwokat N. de Montigny)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności decyzji ADMIN (2017)26 dyrektora generalnego ds. Budżetu i Administracji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia państw, w których warunki życia są uważane za równoważne z warunkami życia w Unii Europejskiej, i które nie uprawniają do wypłaty dodatku ze względu na warunki życia, określonego w art. 10 załącznika X do regulaminu pracowniczego - postępowanie w 2018 r.;
- o ile zajdzie taka potrzeba, stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia skarżących za styczeń 2018 r.;
- obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 1 akapit trzeci załącznika X do regulaminu pracowniczego Unii Europejskiej ze względu na to, że ESDZ nie przyjęła ogólnych przepisów wykonawczych zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego.
2. Zarzut drugi dotyczący po pierwsze, oczywistych błędów w ocenie, które ESDZ miała popełnić przy analizie kryteriów, które należy uwzględnić przy ocenie dodatku ze względu na warunki życia, a po drugie, brak odpowiedniego uzasadnienia.