Dz.U.UE.C.2019.25.44

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2018 r. - Armani / EUIPO - Asunción (le Sac 11)
(Sprawa T-654/18)

Język skargi: angielski

(2019/C 25/57)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Armani SpA (Mediolan, Włochy) (przedstawiciel: adwokat S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Felipe Domingo Asunción (Madryt, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy le Sac 11 - zgłoszenie nr 13 612 593

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie R 2464/2017-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- zmianę zaskarżonej decyzji, tak aby odwołanie wniesione przez skarżącego do Izby Odwoławczej zostało uznane za zasadne i w konsekwencji sprzeciw został oddalony, a zgłoszenie do rejestracji unijnego znaku towarowego uwzględnione; lub, tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- obciążenie EUIPO i, w danym wypadku, interwenienta kosztami tego postępowania oraz kosztami postępowania odwoławczego przed EUIPO.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie przepisów proceduralnych mających zastosowanie do postepowania przed EUIPO, a w szczególności art. 94 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;
- Naruszenie art. 18 i art. 47 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.