Sprawa T-651/20: Wyrok Sądu z dnia 7 września 2022 r. – KL v. EBI

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.418.20/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 października 2022 r.

Wyrok Sądu z dnia 7 września 2022 r. - KL/EBI
(Sprawa T-651/20) 1

[Służba publiczna - Personel EBI - Nieuzasadnione nieobecności - Niestawienie się na badaniach lekarskich - Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie]

Język postępowania: francuski

(2022/C 418/24)

(Dz.U.UE C z dnia 31 października 2022 r.)

Strony

Strona skarżąca: KL (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Champetier)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: G. Faedo i I. Zanin, pełnomocnicy, wspierane przez adwokat A. Duron)

Przedmiot

W skardze, złożonej na podstawie art. 270 TFUE w związku z art. 50a statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, skarżący wnosi, po pierwsze, o stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z dnia 28 lutego 2020 r., zgodnie z którą jego nieobecności na badaniach lekarskich w dniach 23 grudnia 2019 r., 3 i 28 lutego 2020 r. są nieuzasadnionymi nieobecnościami zgodnie z art. 3.6 załącznika X przepisów administracyjnych mających zastosowanie do personelu EBI, przyjętych w wykonaniu regulaminu pracowniczego EBI i, po drugie, o naprawienie szkody, jaka miała mu zostać wyrządzona w następstwie przyjęcia tych decyzji.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z dnia 28 lutego 2020 r., zgodnie z którą nieobecności KL na badaniach lekarskich w dniach 23 grudnia 2019 r., 3 i 28 lutego 2020 r. są nieuzasadnionymi nieobecnościami zgodnie z art. 3.6 załącznika X do przepisów administracyjnych mających zastosowanie do personelu EBI, przyjętych w wykonaniu regulaminu pracowniczego EBI.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) EBI zostaje obciążony kosztami postępowania.

1 Dz.U. C 443 z 21.12.2020.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.