Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.305.54

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 września 2019 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 czerwca 2019 r. - Balani Balani i in./EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
(Sprawa T-651/18) 1

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego HAWKERS - Wcześniejszy g raficzny unijny znak towarowy - HAWKERS - Względna podstawa odmo wy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001)

(2019/C 305/65)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 9 września 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Sonu Gangaram Balani Balani (Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania), Anup Suresh Balani Shivdasani (Las Palmas de Gran Canaria) i Amrit Suresh Balani Shivdasani (Las Palmas de Gran Canaria) (przedstawiciel: adwokat A. Díaz Marrero

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: J. Crespo Carrillo i H. O'Neill, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Play Hawkers, SL (Elche, Hiszpania)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 2 sierpnia 2018 r. (sprawa R 396/2018-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Play Hawkers a S.G. Balanim Balanim, A.S. Balanim Shivdasanim i A.S. Balanim Shivdasanim.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani i Amrit Suresh Balani Shivdasani zostają obciążeni kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 4 z 7.1.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.