Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.209.51/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 lipca 2010 r.

Postanowienie Sądu z dnia 1 czerwca 2010 r. - Hiszpania przeciwko Komisji

(Sprawa T-65/08)(1)

(2010/C 209/78)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 31 lipca 2010 r.)

Prezes siódmej izby zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 92 z 12.4.2008.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.