Dz.U.UE.C.2019.16.56/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2018 r. - Super bock group, SGPS / EUIPO - Agus (Crystal)
(Sprawa T-648/18)

(2019/C 16/66)

Język skargi: angielski

(Dz.U.UE C z dnia 14 stycznia 2019 r.)

Strony

Strona skarżąca: Super bock group, SGPS SA (Leça do Balio, Portugalia) (przedstawiciel: adwokat J. Mioludo)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Agus sp. z o.o. (Warszawa, Polska)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy "Crystal" - zgłoszenie nr 15 016 728

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie R 299/2018-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- odrzucenie zgłoszenia unijnego znaku towarowego nr 15 016 728 "Crystal" w odniesieniu do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem;
- obciążenie EUIPO i Agus sp. z o.o. własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez stronę skarżącą.

Podniesione zarzuty

- Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/100.