Sprawa T-647/13: Postanowienie Sądu z dnia 11 listopada 2014 r. - Meda przeciwko OHIM - Takeda (PANTOPREM). - OpenLEX

Sprawa T-647/13: Postanowienie Sądu z dnia 11 listopada 2014 r. - Meda przeciwko OHIM - Takeda (PANTOPREM).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.16.47

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

Postanowienie Sądu z dnia 11 listopada 2014 r. - Meda przeciwko OHIM - Takeda (PANTOPREM)
(Sprawa T-647/13) 1

(2015/C 016/70)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 19 stycznia 2015 r.)

Prezes dziewiątej izby zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 39 z 8.2.2014.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.