Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.175.17/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2020 r. - Bonnafous / Komisja
(Sprawa T-646/18) 1

[Dostęp do dokumentów - Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 - Sprawozdanie z audytu dotyczącego zasobów ludzkich EACEA - Odmowa dostępu - Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu]

Język postępowania: francuski

(2020/C 175/20)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: Laurence Bonnafous (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci A. Blot i S. Rodrigues)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Ehrbar i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2018) 6753 final z dnia 9 października 2018 r. oddalającej złożony przez skarżącą wniosek o udzielenie dostępu do końcowego sprawozdania z audytu z 2018 r. dotyczącego zasobów ludzkich Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) z dnia 21 stycznia 2018 r.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Laurence Bonnafous zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 25 z 21.1.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.