Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.378.35

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 listopada 2020 r.

Postanowienie Sądu z dnia 9 września 2020 r. - IMG / Komisja
(Sprawa T-645/19) 1

[Skarga o stwierdzenie nieważności - Współpraca na rzecz rozwoju - Wykonywanie budżetu Unii w ramach zarządzania pośredniego - Wykonanie wyroku Trybunału - Pismo Komisji, w którym żąda ona przedłożenia określonych dokumentów - Akt niepodlegający zaskarżeniu - Akt przygotowawczy - Niedopuszczalność - Skarga o odszkodowanie - Ścisły związek z żądaniami skargi o stwierdzenie nieważności - Zawisłość sporu - Niedopuszczalność - Uchybienie wymogom formalnym - Artykuł 76 lit. d) regulaminu postępowania - Oczywista niedopuszczalność]

Język postępowania: francuski

(2020/C 378/44)

(Dz.U.UE C z dnia 9 listopada 2020 r.)

Strony

Strona skarżąca: International Management Group (IMG) (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i J.-Y. de Cara)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz i J. Norris, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, oparte na art. 263 TFUE żądanie mające na celu stwierdzenie nieważności pisma Komisji z dnia 18 lipca 2019 r., którym Komisja, w ramach wykonywania wyroku z dnia 31 stycznia 2019 r. International Management Group/Commission (C-183/17 P i C-184/17 P, EU:C:2019:78), wzywa skarżącą do przedłożenia określonych dokumentów, a po drugie, oparte na art. 268 TFUE żądanie mające na celu uzyskanie naprawienia szkody, której skarżąca miała doznać z powodu tego pisma i decyzji Komisji, których nieważność stwierdzono rzeczonym wyrokiem.

Sentencja

1)
Skarga zostaje odrzucona.
2)
International Management Group (IMG) zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 399 z 25.11.2019.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.