Dz.U.UE.C.2018.436.48/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

Wyrok Sądu z dnia 16 października 2018 r. - DNV GL / EUIPO (Sustainablel)
(Sprawa T-644/17) 1

Znak towarowy Unii Europejskiej - Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Sustainablel - Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2001]

Język postępowania: angielski

(2018/C 436/67)

(Dz.U.UE C z dnia 3 grudnia 2018 r.)

Strony

Strona skarżąca: DNV GL AS (Høvik, Norwegia) (przedstawiciele: adwokaci J. Albers i N. Köster)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Lukošiūtė, pełnomocnik)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 12 lipca 2017 r. (sprawa R 2/20107-2) dotyczącą rejestracji słownego znaku towarowego Sustainablel jako unijnego znaku towarowego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) DNV GL AS zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 374 z 6.11.2017.