Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.151.33/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2017 r.

Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2017 r. - Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO - Lion Laboratories (ALCOLOCK)
(Sprawa T-638/15) 1

[Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy ALCOLOCK - Słowny znak towarowy Zjednoczonego Królestwa ALCOLOCK - Względna podstawa odmowy rejestracji - Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 53 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 - Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego]

Język postępowania: angielski

(2017/C 151/42)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (Toronto, Kanada) (przedstawiciele: adwokaci E. Baud i P. Marchiset)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: S. Hanne, pełnomocnik)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą EUIPO była również: Lion Laboratories Ltd (Barry, Zjednoczone Królestwo)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 sierpnia 2015 r. (sprawa R 1323/2014-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Lion Laboratories a Alcohol Countermeasure Systems (International).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
2) Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 16 z 18.1.2016.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.